متن پیام روز اهدای خون

بنر روز اهدای خون

۹ مرداد روز اهدا خون

۱- خونی که شما اهدا می کنید به کس دیگری فرصت زندگی داده اید.
یک روز این شخص ممکن است یکی از نزدیکانتان، یک دوست، یک عزیز و یا حتی خود شما باشد

۲- قطره قطره خون تو
لحظه لحظه زندگی من
هموطن! بیایید با اهدای خون خود جان هموطن نیازمند و مریض خود را نجات دهیم.

۳- اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی است که امید به زندگی را در افراد نیازمند به این فرآورده حیات بخش ارتقا می بخشد و سبب بهبود روند درمانی آنان می شود

۴ – با اهدای خون سالم، زندگی بیماران را نجات دهیم….. روز جهانی اهدای خون مبارک

۵- امروز، روز جهانیِ مهربانی هست و چه مهربانی بالاتر از اهدای زندگی بـه یک هموطن؛ بـه یک همنوع!

۶- هموطن ؛ انسانی بـه خاطر اهدای خون خودت چشم انتظار زنده گی را دارد .
زنده گی ان هموطن ما کـه درجدال با مرگ اسـت با اهدای خون من و تو ادامه میتواند و بس

۷ – هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان اسـت که گویی همه ی مردم را زنده کرده اسـت

۸- اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی است که امید به زندگی را در افراد نیازمند به این فرآورده حیات بخش ارتقا می بخشد و سبب بهبود روند درمانی آنان می شود.

۹- هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است روز جهانی اهدای خون مبارک.

۱۰- خونی که شما اهدا می کنید به کس دیگری فرصت زندگی داده اید.
یک روز این شخص ممکن است یکی از نزدیکانتان،
یک دوست، یک عزیز و یا حتی خود شما باشد.