متن پیام روز انرژی هسته ای

بنر روز انرژی هسته ای

۲۰ فروردین روز انرژی هسته ای

۱- ۲۰ فروردین، یادآور روز ملی فناوری هسته ای و اعلام بومی شدن دانش هسته ای در ایران اسلامی گرامی باد

۲- هنوز راه همان است و مرد بسیار است
خبر دهید که اهل نبرد بسیار است
ما می توانیم شعار نیست ، ما توانستیم
(۲۰ فروردین روز ملی انرژی هسته ای گرامی باد)

۳- مهمترین اثر دستیابی ایران به دانش هسته ای، تقویت اعتماد به نفس ملی بود
(روز فناوری هسته ای مبارک)

۴- دل هر ذره را بشکافی
آفتابیش در میان بینی
(بیستم فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای گرامی باد)

۵- بزرگترین دستاورد پیشرفت هسته‌ای را افزایش خودباوری ملی است
روز ملی فناوری هسته ای مبارک