متن پیام تبریک روز فردوسی

بنر بزرگداشت فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز فردوسی

۱-فردوسی امین بود حافظ زبان ثمین
بود حکیم و کرد شروع به گفتن اسرار زمین .
سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

۲-سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی آن عالم داستان و حماسه فارسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

۳-امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

۴- پس ازمرگ نفرین بود برکسی
کزو نام زشتی بماند بسی
فرار سیدن میلاد فردوسی بر شما مبارک باد!

۵- شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی
هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید
زاد روز فردوسی مبارک!

۶- شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ
بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل
تولد حاکم ادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی را به دوست داران شعر و حماسه فارسی تبریک و شاد باش!

۷- چو ایران نباشد تن من نباد
در این بوم و بر زنده یک تن مباد
زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را به دوست دارانش تبریک می گویم