بایگانی برچسب ها: قوانین چاپ بنر

قوانین شیراز بنر

شرایط و قوانین
توجه: این مرکز چاپ مطالعه دقیق و جزء به جزء مطالب زیر را برای تمامی مشتریان خود الزام میدارد ، مسئولیت عدم توجه به مفاد زیر به عهده مشتری می باشد.

۱- سفارش از سایت با قیمت های مذکور برای عموم مجاز می باشد.
۲- تا ۳% تغییر رنگ مجاز می باشد.